← Return

Terms & Conditions

Terms & Conditions

1. Kdo jsme?

TrulyMine s.r.o., se sídlem v ulici Krupská 1759/22, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 04194900, DIČ: CZ 04194900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl  C, vložka 243966. E-mail: hello@trulymine.ink, (dále jen „Prodávající nebo „Provozovatel“).

2. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztah mezi Provozovatelem internetového obchodu TrulyMine.ink (dále jen „Internetový obchod“) společností TrulyMine s.r.o. a zájemci při využívání služeb Internetového obchodu. Těmito VOP se řídí veškeré smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu. Veškeré uzavřené smlouvy jsou v souladu s právním řádem České republiky a řídí se zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění platném a účinném a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění platném a účinném. Smlouva je uzavřena v českém jazyce a po jejím uzavření bude uložena u Provozovatele. 

3. Vymezení pojmů a základní ustanovení

Uživatelem se rozumí každá fyzická osoba, která jakýmkoliv způsobem užívá Internetový obchod dostupný na doméně trulymine.ink.

Kupujícím se rozumí buď spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo své podnikání nebo samostatný výkon svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s Prodávajícím jinak jedná.

Podnikatelem se rozumí každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se rovněž rozumí každá osoba, která smlouvu s Prodávajícím uzavírá v souvislosti se svou vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem či na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje i osoba, které chybí, je neplatné či neúčinné veřejnoprávní či soukromoprávní oprávnění k výkonu její činnosti. 

Okamžikem podání Objednávky potvrzuje Kupující, že se seznámil a rozumí obsahu těchto VOP a zavazuje se dodržovat závazky v nich obsažené. Kopie VOP je přiložena jako příloha ke každému potvrzení Objednávky, tj. uzavření kupní smlouvy, která je zaslána na e-mailovou adresu poskytnutou Kupujícím.

Kupující je srozuměn s tím, že užíváním Internetového obchodu ani objednáním či koupí zboží mu nevznikají žádná práva k duševnímu vlastnictví, zejména ochranným známkám, obchodním firmám či názvům, průmyslovým vzorům a patentům Prodávajícího ani jiných osob.

4. Změna obchodních podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit VOP. Provozovatel nemusí informovat své stávající či budoucí zákazníky o provedené změně. Provozovatel proto doporučuje, aby Uživatel před každým nákupem zkontroloval jejich znění. Smlouva mezi Provozovatelem a Kupujícím se řídí VOP platnými v době uzavření smlouvy.

5. Registrace

Konkrétní služba může vyžadovat, aby se Uživatel registroval nebo si zřídil uživatelský účet u Provozovatele. V takovém případě bude muset Uživatel vyplnit registrační formulář. Do registračního formuláře bude Uživatel vyplňovat také osobní údaje podle článku 6 a registrační heslo. Provozovatel může kdykoliv a komukoliv odmítnout registraci či zřídit uživatelský účet. Uživatel je oprávněn svoji registraci nebo uživatelský účet kdykoliv zrušit. Uživatel však není oprávněn zrušit registraci nebo uživatelský účet po dobu trvání Objednávky a/nebo splnění kupní smlouvy.

Uživatel je odpovědný za zachování důvěrnosti hesla a dalších informací o jeho uživatelském účtu. Rovněž je Uživatel odpovědný za nakládání se svým uživatelským účtem. Provozovatel není odpovědný za újmu, která vznikne nakládáním s důvěrnými informacemi v rozporu s VOP, smlouvou či právními předpisy. Uživatel nesmí nikomu dalšímu umožnit použít jeho uživatelský účet. Pokud se Uživatel dozví o neoprávněném použití jeho přihlašovacích údajů nebo uživatelského účtu, musí to okamžitě nahlásit Provozovateli. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nemá povinnost udržovat Internetový obchod a uživatelský účet nepřetržitě dostupný.

6. Ochrana osobních a důvěrných údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele za účelem plnění povinností z kupní smlouvy, uzavřenou mezi Uživatelem, jako Kupujícím, a Provozovatelem, jako Prodávajícím. Za tímto účelem zpracovává Provozovatel následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, emailovou adresu. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje v nezbytném rozsahu výrobci zboží a dopravci, oběma pouze za účelem řádného označení zboží a jeho doručení Kupujícímu. 

Dále Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele za účelem nabízení obchodu a služeb Uživateli (dále jen „Marketingové účely“) v souladu s ustanovením § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění platném a účinném (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) za podmínky, že Uživatel udělí Provozovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů k Marketingovým účelům (dále jen „Souhlas“). Souhlas udělí Uživatel tím, že se řádně seznámí s podmínkami, za kterých Souhlas uděluje, do registračního formuláře vyplní veškerá povinná pole, označí „I hereby confirm that I have read and understand the terms and conditions of processing of my personal data by TrulyMine s.r.o. and I further confirm that I expressly agree with the processing of my personal data by TrulyMine s.r.o. for Marketing purposes“, a poskytnutí Souhlasu potvrdí stiskem tlačítka „Place the order“. Uživatel uděluje Souhlas na dobu trvání uživatelského účtu nebo registrace podle článku 5 těchto VOP a může jej kdykoliv odvolat pomocí zprávy zaslané na emailovou adresu Provozovatele uvedenou v záhlaví těchto VOP. Provozovatel zpracovává k Marketingovým účelům následující osobní údaje Uživatele: jméno, příjmení, adresu, emailovou adresu. Udělením Souhlasu Uživatel výslovně souhlasí v souladu s ustanovením § 5 odst. 5 věty čtvrté Zákona o ochraně osobních údajů s tím, že ke jménu, příjmení a adrese bude Provozovatel přiřazovat další osobní údaje, jmenovitě emailovou adresu. Provozovatel nebude osobní údaje zpracovávané pro Marketingové účely zpřístupňovat třetím osobám, vyjma případů, kdy tak může učinit bez Souhlasu Uživatele.

Uživatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které poskytl, jsou pravdivé a přesné. Uživatel je povinen sdělit Provozovateli každou změnu poskytnutých osobních údajů bez zbytečného odkladu. 

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Uživatel, který se domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména z důvodu nepřesnosti osobních údajů vůči účelu zpracování, je rovněž oprávněn podle ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů požádat Provozovatele o vysvětlení. Uživatel je oprávněn požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména, aby blokoval, provedl opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Uživatel dále uděluje souhlas Provozovateli k s užitím jakéhokoli jeho elektronického kontaktu k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách v informační společnosti (dále jen “Zákon o některých službách informační společnosti”). Provozovatel prohlašuje, že užívání elektronického kontaktu Uživatele k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky se děje v soulad use Zákonem o některých službách informační společnosti. Uživatel bere na vědomí, že svůj souhlas podle tohoto odstavce může kdykoli odvolat. 

7. Zrušení uživatelského účtu či registrace

Provozovatel může zrušit uživatelský účet či registraci jakéhokoliv Uživatele. Stejně tak může zrušit i uživatelské účty či registrace skupiny nebo všech Uživatelů. Každý Uživatel má právo kdykoliv zrušit vlastní uživatelský účet nebo registraci.

8. Poskytované služby

Internetový obchod dostupný na doméně trulymine.ink umožňuje Uživateli, aby si vytvořil vlastní návrh papírového diáře či deníčku dle nabídky Provozovatele a následně si objednal její vytištění nebo jiné převedení do hmotné podoby. V rámci užívání či nákupu na Internetovém obchodu nedochází k poskytování ani dodávání žádného digitálního obsahu Uživateli.

9. Objednávka zboží

Kupující objedná zboží tak, že vymezí požadovaný předmět koupě a, když je spokojený s její finální podobou, odešle objednávku, která je návrhem na uzavření kupní smlouvy, Prodávajícímu skrz Internetový obchod (dále jen „Objednávka“). Odeslání Objednávky proběhne skrze vyplnění a potvrzení objednávkového formuláře na Internetovém obchodě. Objednávka je závazná a neodvolatelná po dobu deseti (10) dnů ode, kdy byla učiněna. Odesláním Objednávky potvrzuje Kupující, že se s VOP seznámil, rozumí jejich obsahu a považuje jej za závazný. Potvrzení o přijetí Objednávky, které je doručeno Kupujícímu ze strany Prodávajícího e-mailem je přijetím Objednávky a v tento okamžik je uzavřena kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím. V případě, že Objednávka i potvrzení Objednávky ze strany Prodávajícího nemají stejný obsah, kupní smlouva nevzniká. Nedílnou součást Objednávky tvoří tyto VOP.  Provozovatel nenese odpovědnost za případné chyby v přenosu dat mezi Kupujícím a Prodávajícím. Smlouva nevznikne, pokud dojde k chybě v přenosu dat podle předchozí věty. Prodávající je oprávněn měnit parametry Objednávky až do okamžiku jejího přijetí. Změna Objednávky podle předchozí věty se považuje za nový návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího a taková smlouva vzniká až okamžikem přijetí změněné Objednávky Kupujícím. 

Jakýkoliv produkt inzerovaný na stránkách může být Provozovatelem kdykoliv stažen. Pro dodání zboží neplatí žádná omezení. 

Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky a veškeré spory, které vzniknou na jejím základě, budou rozhodovány s konečnou platností příslušnými soudy České republiky.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. Prodávající splní svoji povinnost odevzdat zboží Kupujícímu tím, že mu umožní nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí. Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody přechází na Kupujícího již jeho převzetím. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží; Kupující se tak stává vlastníkem zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo v souladu s kupní smlouvou. V rámci koupě v žádném případě nedochází k poskytování licence na obsah či grafické ztvárnění věci.

Má-li Prodávající odeslat zboží Kupujícímu, dojde k předání zboží okamžikem, kdy je předáno prvnímu dopravci, který zajišťuje dopravu zboží Kupujícímu. V případě, že je Kupujícím Spotřebitel, je zboží předáno až v okamžiku, kdy zboží předá Spotřebiteli dopravce. 

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, provedení a jakosti. V případě, že Prodávající dodá větší množství zboží, než bylo mezi stranami ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství a Kupující je povinen uhradit kupní cenu poměrně zvýšenou vůči dodanému množství zboží. To neplatí, pokud Kupující přebytečné množství zboží bez zbytečného odkladu odmítne. Prodávající zabalí zboží v souladu s obecnými zvyklostmi tak, aby bylo uchováno a chráněno, ledaže si strany mezi sebou ujednaly jiný způsob zabalení.

Zboží je vadné, pokud nemá sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Kupující prohlédne zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody na zboží (věci) přechází na Kupujícího převzetím zboží. Nebezpečí škody na věci přejde také v případě, když Kupující nepřevezme zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, i když se projeví až později. Stejné právo má Kupující i tehdy, pokud vada zboží (věci) vznikne po přechodu nebezpečí škody v důsledku porušení právní povinnosti Prodávajícího. Škoda na zboží, která vznikne až po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu. Prodávající však odpovídá za škodu v případě, že vznikla v důsledku porušení jeho povinnosti. 

V případě, že dojde k prodlení s převzetím zboží ze strany Kupujícího, je Prodávající oprávněn prodat zboží na účet Kupujícího. To je však možné až poté, co poskytne Prodávající Kupujícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí zboží. 

V případě, že se neúměrně (o více než 14 dnů) prodlouží nejzazší termín dodání ze strany Prodávajícího, má Kupující právo Objednávku zrušit bez zaplacení storno poplatku. Prodávající je povinen o neúměrném prodloužení dodací lhůty informovat Kupujícího. Pokud se Kupující rozhodne zrušit Objednávku, je povinen to sdělit Prodávajícímu. 

10. Odpovědnost Prodávajícího 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží nemá při převzetí právní ani faktické vady. Prodávající odpovídá zejména za to, že zboží má ujednané vlastnosti, a pokud takové ujednání chybí, tak vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s přihlédnutím k povaze zboží, dále že se zboží hodí k účelu, ke kterému se taková věc obvykle používá, že je zboží v odpovídajícím množství a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Pokud se vada projeví do šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. 

To se však netýká zboží, které je prodáváno za nižší cenu z důvodu této vady, které je opotřebené svým obvyklým užíváním, či vyplývá-li to z jeho povahy. 

11. Postup při vyřizování reklamací

Pokud je vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo:

a) aby byla vada odstraněna dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,  není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené pnebo pokud se vada týká pouze jeho součásti, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti či součástí; není-li možné využít ani jednu z výše uvedených možností, může Kupující odstoupit od smlouvy. Pokud je takový postup vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména tehdy, pokud jde vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) aby byla vada odstraněna opravou věci;

c) aby mu byla poskytnuta přiměřené sleva z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, které z výše uvedených práv si zvolil, současně s oznámením vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Ke změně volby je vyžadován souhlas Prodávajícího. To neplatí v případě, kdy žádal Kupující o opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Pokud nemůže Prodávající odstranit vady v přiměřené lhůtě nebo pokud oznámí Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

Pokud neprovede Kupující volbu práva včas, zůstávají mu práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy, které jsou uvedeny níže. 

V případě, že je Kupujícím Spotřebitel, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit. To platí i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě nebo v případě, že by zjednání nápravy způsobilo Spotřebiteli značné obtíže.

Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Do doby než Kupující uplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit dle své volby buď opravou věci, anebo dodáním nového zboží. 

Pokud Prodávající neodstraní vadu zboží v přiměřené lhůtě nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Ke změně volby je vyžadován souhlas Prodávajícího. 

Kupující má právo na dodání nového zboží, anebo výměnu jeho součásti i v případě odstranitelné vady, pokud v důsledku této vady nemůže dotyčnou věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. 

V případě, že Prodávající dodá Kupujícímu nové zboží, musí Kupující původně dodané zboží vrátit Prodávajícímu na jeho náklady.

Pokud Kupující vadu zboží neoznámí Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné a dostatečné prohlídce zjistit, ztrácí práva z vadného plnění. Pokud se jedná o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání zboží. 

12. Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů; lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, a pokud se jedná o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo 

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy je možné pouze v písemné podobě zaslané na adresu TrulyMine s.r.o., Krupská 1759/22, Praha 10, Česká Republika  . Pro písemné odstoupení může Spotřebitel využít formulář podle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, který je umístěn na Internetovém obchodu. Odstoupení od kupní smlouvy skrze vyplnění a odeslání vzorového formuláře na internetových stránkách není možné.

V případě, že Spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, musí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy na své náklady vrátit Prodávajícímu zboží. Zboží musí být kompletní, nepoškozené, čisté, a pokud je to možné, tak včetně originálního obalu a ve stavu a hodnotě v jaké zboží Kupující převzal.  V případě, že Kupující zašle zboží zpátky Prodávajícímu, je Kupující povinen zároveň dostatečným způsobem dát najevo, že odstupuje od kupní smlouvy a uvést adresu nebo číslo bankovního účtu tak, aby bylo možné vrátit Kupujícímu kupní cenu zboží.

 

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, ke které došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jakým je to nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 

Pokud odstoupí Spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něj v souvislosti s kupní smlouvou přijal, stejným způsobem.

Prodávající není povinen vrátit Spotřebiteli peněžní prostředky dříve, než mu Spotřebitel zboží zpátky předá nebo než prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. 

Spotřebitel je srozuměn s tím, že pokud jsou ke zboží poskytovány dary, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva Spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dary a vše, oč se obohatil. Pokud je Spotřebitel nevrátí zpět, bude se jednat o bezdůvodné obohacení. V případě, že nelze vydat předmět bezdůvodného obohacení, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. 

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li jej vrátit ve stejném stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, 

b) použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu co ještě vrátit může a poskytne Prodávajícímu náhradu do výše, v jaké měl z použití zboží prospěch.

13. Cena za zboží

Všechny ceny uvedené v Internetovém obchodě jsou smluvní. Všechny ceny jsou konečné a obsahují daň z přidané hodnoty a další případné daně, poplatky a cla, které musí Spotřebitel pro získání zboží zaplatit. To se netýká případných doplatků za balné, poštovné a nákladů na komunikaci na dálku, ať už se liší či neliší od základní sazby.

Cena poštovného se může lišit podle váhy objednaného zboží. V případě, že poštovné bude výrazně nižší nebo vyšší, než je uvedeno v automatickém připočítávání při Objednávce, bude Kupující informován Prodávajícím e-mailem nebo telefonicky. Pokud bude výsledná cena vyšší, má Kupující právo zrušit Objednávku a v případě, že již byla uzavřena kupní smlouva, má právo od ní odstoupit

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. 

14. Platební podmínky 

U každého výrobku je uvedena cena podle čl. 13, platná v okamžiku objednání.

 

Platbu za objednané zboží lze provést pomocí:

1) platební karty VISA(R) nebo MASTERCARD(R) skrze platební bránu dostupnou na adrese www.trulymine.ink, která se zobrazí Kupujícímu v okamžiku, kdy potvrdí svoji Objednávku. 

2) Platebního systému PayPal(R) skrze platební bránu dostupnou na adrese www.trulymine.ink, která se zobrazí Kupujícímu v okamžiku, kdy potvrdí svoji Objednávku. 

Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení, že platbu za objednané zboží řádně a včas obdržel. Kupující výslovně souhlasí s tím, že mu je daňový doklad k dispozici pouze v elektronické podobě. 

 

15. Dodací podmínky

Zboží je Kupujícímu zasíláno v rámci České republiky prostřednictvím společnosti Česká pošta a.s. a to zpravidla do 3 až 7 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů, po potvrzení Objednávky. Zboží je zpravidla doručeno přepravcem, společností Česká pošta a.s., do 24 hodin od předání zboží přepravci. To neplatí během dnů pracovního klidu, tj. zejména v sobotu, neděli a během dnů, které jsou státními svátky v České republice. Cena přepravy se řídí dle ceníku uvedeného na stránkách app.trulymine.ink/checkout.

Mimo území České republiky zasílá Prodávající zboží prostřednictvím společnosti Česká pošta a.s., za podmínek a v doručovacích lhůtách podle platného přepravního řádu této společnosti.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

16. Výhrada vlastnictví

všech poplatků za balné a dopravné.

17. Zvláštní ustanovení o autorských dílech, obsahu Internetového obchodu a zakázaném jednání

Provozovatel má na Internetovém obchodu databázi grafických prvků, které může Uživatel využívat při návrzích produktů v softwarové aplikaci na webových stránkách Provozovatele. Jakákoli další manipulace s grafickými prvky Provozovatele mimo webové stránky Provozovatele, zejména jakékoli další publikování nebo šíření těchto prvků bez písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno.

V případě, že vznikne vztah mezi autorem děl chráněných autorským zákonem, zejména autorem grafických prvků, obrázků a fotografií, a Provozovatelem, platí, že:

Pokud využije Uživatel autorské dílo, zejména grafické prvky, obrázky a fotografie, které nejsou jeho vlastním autorským dílem a ani nejsou převzaty z databáze autorských děl Provozovatele, je možné je užít pouze na základě licenční smlouvy nebo souhlasu poskytnutého od autora, nebo jen, pokud jsou dostupné na základě veřejné licence a Uživatel dodrží její požadavky. 

Uživatel odpovídá za autorská díla, zejména grafické prvky, obrázky, fotografie, nápisy, slogany, texty a jiná označení, které nahraje na Internetový obchod Provozovatele a jichž bude využívat při tvorbě nabízených produktů. Uživatel dále prohlašuje, že žádná autorská díla, která nahrál na Internetový obchod, neohrožují ani neporušují žádná práva duševního vlastnictví, zejména autorská práva, práva k ochranným známkám a jiná práva na označení a, že nejsou v rozporu s právy třetích osob. Uživatel prohlašuje, že výše uvedená práva nebudou ohrožena či porušena ani v souvislosti s tiskem či jiným převáděním grafických návrhů do materiální podoby. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přímou či nepřímou újmu Uživatele, která mu může vzniknout nebo vznikne v souvislosti porušení povinností uvedených v těchto VOP. Uživatel se zavazuje odškodnit jakoukoli újmu, kterou způsobí Provozovateli v souvislosti s porušením své povinnosti. 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přímou či nepřímou újmu třetích osob, která jim může vzniknout nebo vznikne v souvislosti porušení povinností uvedených v těchto VOP. 

Pokud obsahuje Internetový obchod odkaz na jiné internetové stránky či jinou identifikaci služby dostupné v rámci sítě elektronických komunikací, je tak učiněno pouze pro pohodlí Uživatelů. Provozovatel nijak neodpovídá za obsah nacházející se mimo Internetový obchod.

Provozovatel si vyhrazuje právo provést jakoukoliv změnu Internetového obchodu, včetně změny ceny zboží, a to kdykoliv, pouze na základě vlastního uvážení. Jakákoliv provedená změna se vztahuje pouze na vztahy vzniklé od okamžiku provedení změny a nemá žádný vliv na již existující smluvní či mimosmluvní vztahy s Uživatelem nebo Kupujícím.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2016 do odvolání či jejich změny.